Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Тодор Иванов Иванов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 08.05.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: Обща хирургия
Факултет: Медицина
Първично структурно звено:Катедра „Хирургически болести"
Кандидат:д-р Тодор Иванов Иванов
Тема на дисертационния труд:„Принципи на хирургическото лечение при усложнени форми на чернодробна ехинококоза"
Научен ръководител:  Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-130 / 02.04.2019 г.
Председател: Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.нСтановище
Външен член Проф. д-р Димитър Живков Стойков, д.м.н. – специалност „Хирургия", УМБАЛ „Георги Странски", гр. Плевен;Рецензия
Външен член Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, д.м. – специалност „Хирургия", Александровска Болница, гр. София;Рецензия
Външен член Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м. – специалност „Хирургия", УМБАЛ „ Георги Странски", гр. Плевен;Становище
Вътрешен член Доц. д-р Илко Тодоров Плачков, д.м. – УС Коремна хирургия, Катедра „Хирургически болести", Медицински университет – Варна; гр. Варна.Становище
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  22.05.2019 г. от 13:00 ч.

в зала  „Владимир Иванов" на УМБАЛ "Св. Марина".

​ ​