Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Тони Димитров Кондев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 31.08.2020 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: „Неврохирургия"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Неврохирургия и УНГ- болести"
Кандидат: д-р Тони Димитров Кондев
Тема на дисертационния труд:Интраоперативен ултразвук – асистирана оценка на степента на декомпресия при лумбална спинална стеноза"
Научен ръководител: Доц. д-р Тони Данков Аврамов, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна, гр. Варна
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-197/ 04.06.2020 г.
Председател: Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна, гр. Варна Рецензия
Външен членПроф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м. -  хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Аджибадем Сити Клиник, Многопрофилна болница за активно лечение - Токуда ЕАД, гр. София Рецензия
Външен членДоц. д-р Кирил Димчев Георгиев, д.м. - хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – София, гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Владимир Стефанов Наков, д.м. - хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Аджибадем Сити Клиник, Многопрофилна болница за активно лечение - Токуда ЕАД, гр. София Становище
Вътрешен членДоц. д-р Тони Данков Аврамов, д.м - хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна, гр. Варна Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.09.2020 г. от 12:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към Медицински университет – Варна. ​ ​