Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Василена Росенова Цветкова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
Дата на публикуване: 10.06.2020 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Патологоанатомия и цитопатология"
Факултет:
 „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Обща  и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"
Кандидат: д-р Василена Росенова Цветкова
Тема на дисертационния труд:„Молекулярни биомаркери при тройно негативни карциноми на гърдата"
Научен ръководител:  Проф. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: №  Р-109-136/ 30.03.2020 г.
Председател:Проф. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, Ръководител Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", Факултет „Медицина" , МУ-Варна, гр. ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Екатерина Боянова Софтова-Златарова, д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, специалист по „Патоанатомия", гр. ВарнаРецензия
Вътрешен член Проф. д-р Петър Иванов Генев, д.м.  – професионално направление 7.1 Медицина, Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", Факултет „Медицина",  МУ – Варна, гр. ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Радина Стефанова Иванова-Боянова, д.м.н. – професионално направление 7.1 Медицина, Началник лаборатория по клинична патология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски", гр. СофияСтановище
Външен член Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, Ръководител Катедра „Обща и клинична патология", Факултет „Медицина",  МУ-Пловдив, гр. ПловдивСтановище
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.06.2020 г. от 15.00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна