Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Валентин Йосифов Ирмов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 12.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Акушерство и гинекология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат:Валентин Йосифов Ирмов
Тема на дисертационния труд:„Съвременни проблеми свързани с профилактиката на рака на маточната шийка" 
Научен ръководител:  Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-450/ 19.07.2018 г.
Председател Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ – ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Петър Христов Петров, д.м.н.– специалност „Социална медицина", САГБАЛ „Майчин дом" – СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н. - специалност „Акушерство и гинекология", МУ – СофияСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ – ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Мария Малинова, д.м. - специалност „Акушерство и гинекология", гр. ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ – Варна 
Външен член Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. - специалност „Акушерство и гинекология", Ректор МУ – Плевен 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 28.09.2018 г. (петък) от 11.00 ч. в СБАГАЛ – Варна, партер, учебна зала 2.  ​ ​