Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Валери Пеев Шехеров

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 17.08.2020 г.​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по: „Офталмология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Очни болести и зрителни науки"
Кандидат: д-р Валери Пеев Шехеров
Тема на дисертационния труд: „Изменения в предния очен сегмент при пациенти с диабет"
Научен ръководител:  Проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: №  Р-109-202 / 04.06.2020 г.
Председател: Проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, хабилитирана по специалност „Офталмология". Становище
Външен член Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, хабилитирана по специалност „Офталмология" Рецензия
Външен член  Проф. д-р Цветомир Иванов Димитров, д.м. – област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве Рецензия
Вътрешен член Доц. д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, хабилитирана по специалност „Офталмология" Становище
Външен член Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, хабилитирана по специалност „Офталмология" Становище
​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 31.08.2020 г. от 08:30 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​