Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ПРОФЕСОР" ​ ​
Дата на публикуване: 25.10.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Педиатрия"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Педиатрия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 62/ 06.08.2019 г.
Кандидат:Доц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-315/ 07.10.2019 г.
ПредседателПроф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, МУ-ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Искра Русева Христозова, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, МУ – СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. –       ПН 7.1. Медицина, Медицински колеж - ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членДоц. д-р Мая Николова Йорданова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ – СофияСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Добрин Николов Константинов, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ – СофияСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Боряна Борисова Върбанова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членПроф. д-р Иван Олегович Литвиненко, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ – София 
Вътрешен членПроф. д-р Лиана Тодорова Герчева-Кючукова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ-Варна 
Резюмета на научните трудове БГ, EN ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25 ноември 2019 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна ​ ​