Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Ваня Маргаритова Недкова-Миланова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 14.02.2020 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Хигиена и епидемиология"
Кандидат: д-р Ваня Маргаритова Недкова-Миланова
Тема на дисертационния труд: „Хранителни алергии на кърмаческата възраст в Плевенски регион – рискови фактори и поведение"
Научен ръководител:  Доц. д-р Дарина Найденова Христова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-426 / 18.12.2019 г.
Председател: Доц. д-р  Дарина Найденова Христова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Катедра „Хигиена и епидемиология ", Факултет „Обществено здравеопазване", МУ – ВарнаСтановище
Външен член Доц д-р Росица Кирилова Еникова-Косовска, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Катедра по „Хигиена", Факултет „Обществено здраве", Медицински университет – ПлевенРецензия
Вътрешен член  Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Директор на Медицински колеж - Варна, специалност „Педиатрия", „Детска нефрология"Рецензия
Външен член Доц. д-р Марияна Рашева Стойновска, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Ръководител Катедра " Хигиена, медицинска екология и професионални болести ", Факултет „Обществено здраве", Медицински университет – ПлевенСтановище
Външен член Доц.д-р Даниела Веселинова Попова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Началник на Клиника по „Метаболитно-ендокринни заболявания и диететика" – УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ"- СофияСтановище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на 28.02.2020 г. от 13.30 ч. в Аудитория   „Проф. Капрелян", сграда РЗИ – Варна. ​ ​