Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Ваня Славчева Попова


ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 06.11.2020 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Хематология и преливане на кръв"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Втора катедра по вътрешни болести
Кандидат: д-р Ваня Славчева Попова
Тема на дисертационния труд:„Клинично приложение на прогностичните фактори и интегрирането им в скала за оценка на риска и времето до лечение при нелекувани пациенти с В-хронична лимфоцитна левкемия"
Научен ръководител:  Проф. д-р Лиана Тодорова Герчева-Кючукова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: № Р-109-377/ 06.10.2020 г.
Председател: Доц. д-р Илина Димитрова Мичева, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Варна

     Становище БГ

     Становище ENG

Външен член Доц. д-р Веселина Стефанова Горанова – Маринова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Пловдив, гр. Пловдив

     Рецензия БГ

     РецензияENG

Вътрешен член  Проф. д-р Людмила Бончева Ангелова, д.м. –  хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет - Варна

     Рецензия БГ

     Рецензия ENG

Външен член Проф. д-р Маргарита Любенова Генова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - ЕАД, гр. София

     Становище БГ

     СтановищеENG

Външен член Проф. д-р Стефчо Емилов Горанов, д.м.н – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Пловдив

     Становище БГ

     Становище ENG

 Автореферат БГ

 Автореферат ENG

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.11.2020 г. от 09:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към Медицински университет – Варна. ​ ​