Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл. ас. Величка Йорданова Андонова, д.ф.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 18.06.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Специалност: „Технология на лекарствените форми с биофармация"
Структурно звено Факултет „Фармация"
Първично звено Катедра „Фармацевтични технологии"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 26/ 23.03.2018 г.  
Кандидат: Гл. ас. Величка Йорданова Андонова, д.ф.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-255/ 21.05.2018 г.Изготвя
Председател Доц. маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, д.х. – специалност - „Биофармация и фармакокинетика", МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. маг. фарм. Николай  Георгиев  Ламбов, д.ф. – специалност „Технология на лекарствените форми с биофармация", МУ-СофияРецензия
Външен член Проф. маг. фарм. Рахамин Даниел Шекерджийски, д.ф.н. – специалност „Технология на лекарствените форми с биофармация", гр. СофияРецензия
Външен член Проф. маг. фарм. Милен Венциславов Димитров, д.ф. – специалност „Технология на лекарствените форми с биофармация, МУ-СофияСтановище
Външен член Проф. маг. фарм. Данка Петрова Обрешкова, д.ф.н. – специалност „Фармацевтична химия", МУ-СофияСтановище
Вътрешен член Доц. маг. фарм. Илия Желев Славов, д.б. – специалност „Фармакогнозия", МУ- ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. Светлана Фоткова Георгиева, д.ф. - специалност „Фармацевтична химия",  МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. маг. фарм. Анна Христова Тодорова, д.ф. – специалност „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика", МУ-Варна 
Външен член Доц. маг. фарм. Крум Стефанов Кафеджийски, д.ф. – специалност „Технология на лекарствените форми с биофармация", МУ-Плевен 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.07.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала (II-ри етаж), сграда Ректорат на Медицински университет - Варна. ​ ​