Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Весела Ангелинова Борисова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 23.09.2020 г. ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия"
Кандидат: Весела Ангелинова Борисова
Тема на дисертационния труд:Фармакологично проучване на поведенчески ефекти на Chaenomeles maulei при експериментални животни"
Научен ръководител:  Проф. д-р Стефка Василева Вълчева - Кузманова, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-263/ 21.07.2020 г.
Председател: Проф. д-р Стефка Василева Вълчева - Кузманова, д.м.н. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина,    гр. Варна Становище
Вътрешен член Доц. д-р Мария Делчева Желязкова - Савова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна Рецензия
Външен членПроф. д-р Ирен Петкова Белчева, д.м.н. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Институт по невробиология - БАН, гр. София Рецензия
Външен член Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - Плевен Становище
Външен член Доц. д-р Илия Димитров Костадинов, д.м – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Пловдив Становище
Автореферат​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07.10.2020 г. от 10:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към Медицински университет – Варна. ​ ​