Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Весела Добрева Христова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"

                                                                                                                                              Дата на публикуване: 28.02.2020 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма по специалността: „Терапевтична стоматология"
Факултет: „Дентална медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология"
Кандидат: д-р Весела Добрева Христова
Тема на дисертационния труд: „Клиновидни дефекти – епидемиология, клинична картина и възможности за обтуриране"
Научен ръководител:  Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н. и доц. инж. Цанка Димитрова Дикова, д.т.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-395/ 22.11.2019 г.
Председател: Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н. – в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, Ръководител Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология", Факултет „Дентална медицина ", МУ-Варна                          Становище
Външен член Проф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова, д.м.н. – в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, Факултет по „Дентална медицина", гр. СофияРецензия
Външен член  Доц. д-р инж. Руси Минев Минев – Ръководител Катедра „Материалознание и технология на материалите", Факултет „Машинно технологичен", Русенски университет „Ангел Кънчев", гр. РусеРецензия
Вътрешен член Доц.  д-р Миглена Илиева Балчева , д.м. – в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология", към УС „Орална патология, дентална алергология и физотерапия", МУ-ВарнаСтановище
Външен член Доц. д-р Мария Пламенова Николова – Катедра „Материалознание и технология на материалите", Факултет „Машинно технологичен", Русенски университет „Ангел Кънчев", гр. РусеСтановище
                                                                                                                                                                                Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на 13.03.2020 г. от 12.00 ч. в Аудитория  103 във Факултет "Дентална медицина", МУ– Варна

        
​ ​