Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Веселин Петров Маринов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 16.09.2020 г.​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия"
Кандидат: д-р Веселин Петров Маринов
Тема на дисертационния труд: „Фармакологично проучване на ефектите на биологично активни вещества от растителен произход в експериментален модел на възпалителни чревни заболявания"
Научен ръководител:  Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: №  Р-109-221 / 02.07.2020 г.
Председател: Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, Ръководител Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия", Медицински университет-Варна Становище
Външен член Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Катедра „Фармакология и клинична фармакология", Медицински университет-Пловдив Рецензия
Вътрешен член Проф. д-р Петко Пенков Маринов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Декан на Факултет „Фармация", Медицински университет-Варна Рецензия
Външен член Доц. д-р Румен Павлов Николов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Ръководител на Катедрата „Фармакология и токсикология", Медицински университет-София Становище
Външен член Доц. д-р Делян Пенев Делев, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Ръководител Катедра „Фармакология и клинична фармакология", Медицински университет-Пловдив Становище
Автореферат​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 30.09.2020 г. от 10:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​