Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ст. преп. Жулиета Георгиева Виденовa

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 21.11.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7.4. Обществено здраве
Професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт
Специалност: „Управление на общественото здраве"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"
Кандидат: ст. преп. Жулиета Георгиева Виденова
Тема на дисертационния труд: „Влияние на българските народни танци върху здравето на студентите от Медицински университет - Варна"
Научен ръководител:  Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-110-426 / 09.10.2019 г.
Председател: Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Заместник-ректор на „Учебна дейност", МУ – Варна.Становище БГ
Становище EN
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", председател на НПО ''Обществено здравеопазване-99''

Рецензия БГ

Рецензия EN

Външен член Проф. д-р Татяна Симеонова Иванова, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Болница „Токуда" – София, Директор „Учебна и научна дейност"Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен член Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Ръководител Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт, Медицински факултет на Тракийски университет – гр. Стара Загора

Становище БГ

Становище EN

Вътрешен член Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м. – хабилитирана по специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)", Ръководител Катедра по „Хигиена и епидемиология"

Становище БГ

Становище EN

Автореферат  БГ

Автореферат EN

​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  06.12.2019 г. от 10:00 ч. в 3-та Аудитория, сграда Ректорат на Медицински университет – Варна.

​ ​