Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Виолета Миткова Алексиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 25.09.2020 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: „Управление на здравни грижи"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Здравни грижи", Филиал Сливен при МУ - Варна
Кандидат: Виолета Миткова Алексиева
Тема на дисертационния труд: Проучване на информираността за сексуалното здраве сред подрастващите"
Научен ръководител:  Доц. Диана Станчева Димитрова, д.пс.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-259/ 21.07.2020 г.
Председател: Доц. Диана Станчева Димитрова, д.пс. – хабилитирана в професионално направление 3.2. Психология, специалност „Медицинска психология", Медицински университет – Варна Становище
Вътрешен член Проф. Елена Грозева Желева, д.п. – хабилитирана в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, специалност „Методика на обучението по общи и специални сестрински грижи", Медицински университет -Варна Рецензия
Външен член Проф. Христина Танчева Милчева, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Тракийски университет - Стара Загора Рецензия
Външен член Проф. Иванка Костова Стамболова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Медицински университет - София Становище
Външен член Проф. Биянка Любчова Торньова, д.п. – хабилитирана в професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Медицинска педагогика", Медицински университет - Пловдив Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.10.2020 г. от 11:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към Медицински университет – Варна. ​ ​