Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Владимир Борисов Корновски

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 05.09.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7.1. Медицина, област на висшето образование
Професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт
Специалност: „Хирургия"
Факултет: "Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Хирургически болести"
Кандидат: д-р Владимир Борисов Корновски
Тема на дисертационния труд: „Възможности на транзиторната флоуметрия за интраоперативно обективизиране и сравняване на кръвотока при коронарна хирургия на „Биещо сърце" и под ЕКК"
Научен ръководител:  проф. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ:№ Р-109-248/ 30.07.2019 г.
Председател: Проф. д-р Веселин Петров Петров, д.м. - хабилитиран по специалност „Съдова хирургия", Ръководител Катедра „Сърдечно – съдова хирургия и антиология", Факултет „Медицина", Медицински университет – Варна.Становище БГ
Становище EN

Външен член Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м. – хабилитиран по специалност „Съдова хирургия", Изпълнителен директор на МБАЛ „Национална кардиологична болница" -  София.Рецензия БГ Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Генчо Кръстев Начев, д.м.н. – хабилитиран по специалност „Сърдечна хирургия", Изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Екатерина", гр. София.Рецензия БГ Рецензия EN
Външен член Проф. д-р Васил  Йорданов Червенков, д.м. – хабилитиран по специалност „Съдова хирургия", Началник клиника по Съдова хирургия, Аджибадем Сити Клиник,  Болница „Токуда",  гр. София.Становище БГ Становище EN
Вътрешен член Проф. д-р Румен Николов Ненков, д.м. – хабилитиран по специалност „Гръдна хирургия",      Ръководител УС „Гръдна хирургия", Катедра „Хирургически болести", Факултет „Медицина", Медицински университет – Варна.Становище БГ Становище EN

Автореферат БГ
Автореферат EN

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  20.09.2019 г. от 13:30 ч.
в Аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" на УМБАЛ „Св. Марина" – Варна. ​ ​