Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Яна Илиева Пачолова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 27.06.2018 г. ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.2. Психология
Специалност:„Медицинска психология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат:Яна Илиева Пачолова
Тема на дисертационния труд:„Ранна диагностика на разстройства от аутистичен спектър" 
Научен ръководител:  проф. Иванка Паунова Бончева, д.пс.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-359/ 13.06.2018 г.
Председател Проф. Иванка Бончева Паунова, д.пс. - специалност „Психология", МУ – ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Маргарита Димитрова Станкова-Стоянова, д.м. -  специалност „Психиатрия", Нов български университет – СофияРецензия
Външен членПроф. Цанка Златева Попзлатева, д.пс. – специалност „Специална психология", СУ "Св. Климент Охридски"Становище
Вътрешен членДоц. д-р Петър Милчев Петров, д.м. – специалност „Психиатрия", МУ – ВарнаСтановище
Външен членДоц. Павлина Петкова Дамянова д.пс. –  специалност „Медицинска психология", ВСУ „Черноризец храбър"Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м.н. специалност „Психиатрия", МУ – Варна 
Външен член Доц. Иванка  Василева Асенова, д.пс.  - специалност „Медицинска психология", Югозападен университет „Неофит Рилски" 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе 10.08.2018 г. (петък) от 11.00 ч. в аудитория

„Проф. д-р Владимир Иванов", УМБАЛ „Св. Марина", гр. Варна