Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Янка Георгиева Маркова - Димитрова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 02.10.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7.4. Обществено здраве
Професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма по специалността: „Управление на здравните грижи"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Здравни грижи"
Кандидат: Янка Георгиева Маркова - Димитрова
Тема на дисертационния труд: „Модели за грижи за здраве и благополучие на самотно живеещи възрастни хора"
Научни ръководители: 

Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н.

Доц. Маринела Иванова Грудева, д.п.


Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-298/ 27.09.2019 г.
Председател:Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Директор на Филиал Шумен към МУ – Варна, гр. ШуменРецензия БГ
Рецензия ENG

Външен членПроф. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п. -  хабилитирана по специалност „Здравни грижи", Ръководител Катедра „Здравни грижи", Русенски Университет „Ангел Кънчев",  гр. РусеРецензия БГ
Рецензия ENG

Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. –  хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. ВарнаСтановище БГ
Становище ENG


Външен членДоц. Деспина Проданова Георгиева, д.п. – хабилитирана по специалност “Методика на обучението по здравни грижи“, Русенски Университет „Ангел Кънчев“,  Катедра по Здравни грижи, гр. РусеСтановище БГ Становище ENG
Вътрешен членПроф. д-р Лора Христова Георгиева, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" , Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Факултет „Обществено здравеопазване", МУ-Варна, гр. ВарнаСтановище БГ
Становище ENG

                                                                                                                                                                                               Автореферат БГ

                                                                                                                                                                                               Автореферат ENG
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  16.10.2019 г.. от 13.30 ч. в Зала А на Медицински колеж към Медицински университет – Варна. ​ ​