Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Янко Георгиев Стефанов

 

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"

    Дата на публикуване: 14.11.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7.1. Медицина
Професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт
Специалност: „Обща медицина"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория"
Кандидат: д-р Янко Георгиев Стефанов
Тема на дисертационния труд:Особености на острата коремна болка при възрастни пациенти – анализ на хоспитализирани болни за 10 годишен период"
Научен ръководител:  Проф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ:Р-109-350/ 17.10.2019 г.
Председател: Проф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. – хабилитирана по специалност „Нефрология", Ръководител Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория", Факултет „Медицина", МУ- Варна.Становище
Външен член Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, д.м. –  хабилитиран по специалност „Кардиология", Ръководител Катедра „Обща медицина", Факултет „Медицина", МУ - СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Радост Спиридонова Асенова д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Катедра по „Урология и обща медицина", Факултет „Медицина", МУ - ПловдивРецензия
Външен член Доц. д-р Росица Цветанова Димова д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Катедра по „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването", Факултет „Обществено здраве", МУ- ПловдивСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Васил Марков Божков д.м. – хабилитиран по специалност „Хирургически болести", Ръководител УС по „Коремна хирургия", Катедра „Хирургически болести", Факултет „Медицина", МУ- ВарнаСтановище
                                                                                                                                                                                    Автореферат

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  28.11.2019 г. от 10:00 ч.

в зала „Докторантско училище" на МУ – Варна.