Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Явор Костадинов Кашлов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 24.09.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Вътрешни болести"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Пропедевтика на вътрешните болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 43/ 31.05.2019 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Явор Костадинов Кашлов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-242/ 26.07.2019 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – ПН 7.1. Медицина, гр. ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МБАЛ „Национална кардиологична болница" ЕАД, гр. СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Иван Щерев Донев, д.м. –  ПН 7.1. Медицина, гр. ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, д.м. – ПН 7.1. Медицина, УМБАЛ „Св. Анна", гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Нина Николова Гочева, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МБАЛ „Национална кардиологична болница" ЕАД, гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Веселин Добрев Вълков, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Факултет „Медицина"Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Мира Валентинова Сидерова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Факултет „Медицина"Становище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членДоц. д-р Милена Димитрова Енчева, д.м. – ПН 7.1. Медицина, ВМА - София 
Вътрешен членДоц. д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Факултет „Медицина" 
Резюмета на научните трудове БГ, EN ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.10.2019 г. от 12:15 ч. в зала 1301, ет. 13 на УМБАЛ „Св. Марина", гр. Варна. ​ ​