Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Йордан Георгиев Йорданов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 28.05.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Офталмология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Очни болести и зрителни науки"
Кандидат:д-р Йордан Георгиев Йорданов
Тема на дисертационния труд:Качество на живот на пациенти с първична глаукома, методи за оценка и проследяване"
Научен ръководител: Доц. д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м. – специалност „Офталмология", МУ-Варна
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-170/ 02.04.2018  г.
ПредседателПроф. д-р Христина  Николова Групчева, д.м.н - специалност „Офталмология", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, д.м. – специалност „Офталмология", ВМА гр. СофияРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м. - специалност „Офталмология", УС „Оптометрия" при МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Ива Тодорова Петкова, д.м.  - специалност „Офталмология", МУ - СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Виолета Силви Чернодринска д.м. - специалност „Офталмология",  МУ-СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Яна Манолова Манолова, д.м. – специалност „Офталмология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Марин Ангелов Атанасов, д.м. – специалност „Офталмология", МУ-Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.06.2018 г. (вторник) от 09:00 ч. в зала 214 в СБОБАЛ – Варна.  ​ ​