Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Юлия Руменова Баздарска

 

                                                                         ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
                                                                                                                                               Дата на публикуване: 15.05.2020 г. ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Педиатрия"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Педиатрия"
Кандидат: д-р Юлия Руменова Баздарска
Тема на дисертационния труд:„Иновации за подобряване на успехите в лечението на деца и юноши с диабет"
Научен ръководител:  Проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-143/ 22.04.2020 г.
Председател:Проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, хабилитирана по специалност „Детска ендокринология и болести на обмяната", Ръководител Катедра „Педиатрия", МУ-Варна,   Началник на „Първа детска клиника" с ДОИЛ – УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Цветалина Иванова Танкова, д.м.н.  – професионално направление 7.1. Медицина, Началник на клиника по Диабетология в УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев" - София; Ръководител Катедра „Ендокринология", МУ-София, Зам.-Декан по научната дейност на Факултет „Медицина", МУ-София, гр. СофияРецензия
Вътрешен член Доц. д-р Мила Богданова Бояджиева, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, хабилитирана по специалност „Ендокринология", Факултет „Медицина", Втора катедра по вътрешни болести, МУ-Варна, гр. ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Клиника по „Ендокринолгия и болести на обмяната", УМБАЛ „Александровска", гр. СофияСтановище
Външен член Доц. д-р Чайка Кирилова Петрова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, хабилитирана по специалност „Детска ендокринология и болести на обмяната", Клиника по педиатрия, отделение по детска ендокринология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски"; гр. ПлевенСтановище
                                                                                                                                                                                  Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 29.05.2020 г. от 12.00 ч. във виртуалната зала на електронната                                                                    платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​