Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Жана Георгиева Павловска

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 18.09.2020 г.​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма по специалността: „Управление на здравни грижи"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Здравни грижи"
Кандидат: Жана Георгиева Павловска
Тема на дисертационния труд:„Продължаващото обучение на акушерката - иновативни образователни подходи"
Научен ръководител:  Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н.
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: № Р-109-277/ 31.07.2020 г.
Председател: Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н. – хабилитирана в професионално направление 7.4. Обществено здраве, Медицински университет - Варна

     Рецензия БГ

     Рецензия ENG

Външен член Доц. д-р Гена Георгиева Пенкова-Грънчарова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.4. Обществено здраве, Медицински университет - Плевен

     Рецензия БГ

     Рецензия ENG

Външен член  Проф. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п. – хабилитирана в професионално направление 7.5. Здравни грижи, Русенски университет „Ангел Кънчев"

     Становище БГ

     Становище ENG

Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.4. Обществено здраве, гр. Варна

     Становище БГ

     Становище ENG

Вътрешен член Доц. Катя Генова Егурузе, д.оз. – хабилитирана в професионално направление 7.4. Обществено здраве, Медицински университет – Варна

     Становище БГ

     Становище ENG

Авторефера БГ
Автореферат ENG 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 02.10.2020 г. от 13:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към Медицински университет – Варна. ​ ​