Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Жана Валентинова Симова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 26.11.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Офталмология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Очни болести и зрителни науки"
Кандидат:д-р Жана Валентинова Симова
Тема на дисертационния труд:„Микроструктурни характеристики на роговицата и тяхната динамика след факоемулсификация – възможности за повлияване"
Научен ръководител:  проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н
Заповед на Ректора за състав на НЖ № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Р-109-632/ 13.11.2018 г.
ПредседателПроф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н. – Хабилитирана по специалност „Офталмология", Зам.-ректор ИТМ, Ръководител Катедра „Очни болести и зрителни науки", Факултет „Медицина, МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Ива Тодорова Петкова, д.м. – хабилитирана по специалност офталмология, МУ-СофияРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м. - Хабилитирана по специалност „Офталмология" Катедра „Очни болести и зрителни науки", Факултет „Медицина", МУ-ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Марин Ангелов Атанасов, д.м. хабилитиран по специалност офталмология, МУ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Весела Иванчева Любенова, д.м. хабилитиран по специалност офталмология, МУ-ПлевенСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Зорница Иванова Златарова, д.м.н., Хабилитирана по специалност „Офталмология" Катедра „Очни болести и зрителни науки", Факултет „Медицина", МУ-Варна  
Външен членДоц. д-р Евгения Димитрова Контрова, д.м. – на свободна практика , специалност „Офталмология. 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  10.12.2018 г.  от  10:00 ч. в зала 112 на  Медицински колеж-Варна ​ ​