Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Живко Стойков Колев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 19.08.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Специалност: „Управление на общественото здраве"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Икономика и управление на здравеопазването"
Кандидат: ас. Живко Стойков Колев
Тема на дисертационния труд: „Лекарствени политики в България – ефекти на референтно ценообразуване и пазарно навлизане на генерични продукти"
Научен ръководител:  Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и.
 Доц. маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ:  Р-109-181 / 28.05.2019 г.
Председател: Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. – хабилитирана по специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)", Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", Факултет „Обществено здравеопазване", МУ– Варна, гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Петко Ненков Салчев, д.м. – хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Директор дирекция "Класификационни системи, стандарти и иновации", Национален център по обществено здраве и анализи, гр. СофияРецензия
Външен член Проф. Илко Николаев Гетов, д.ф. – хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" Катедра „Организация и икономика на фармацията", Фармацевтичен факултет, МУ – София, гр. СофияРецензия
Външен член Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. – хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Декан на Факултет „Фармация", МУ – Плевен, гр. ПлевенСтановище
Вътрешен член Доц. Анна Христова Тодорова, д.ф. – хабилитирана по специалност „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика", Катедра „Организация и икономика на фармацията", Факултет „Фармация", МУ – Варна, гр. ВарнаСтановище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  04.09.2019 г. от 14:00 ч. в Докторантско училище на  Медицински университет - Варна. ​ ​