Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Златина Веселинова Петева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
 Дата на публикуване: 16.01.2020 г. ​ ​
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.2.Химически науки
Докторска програма по специалността: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества"
Факултет: „Фармация"
Първично структурно звено: Катедра „Химия"
Кандидат: Златина Веселинова Петева
Тема на дисертационния труд: „Безопасност и риск за здравето на човека от използването на черноморска мида (Mytilus galloprovincialis) като хранителен ресурс"
Научен ръководител:  Проф. Мона Динкова Станчева-Стоянова, д.х.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-372 / 14.11.2019 г.
Председател: Проф. Мона Динкова Станчева-Стоянова, д.х.н. – хабилитирана по специалност „Биоорганична химия, химия на природни и физиологично активни вещества", Медицински университет – Варна, Факултет „Фармация", гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Веселина Георгиева Гаджева, д.х.н. – хабилитирана по специалност "Биоорганична химия, химия на природни и физиологично активни вещества", Тракийски университет - Стара Загора, Медицински факултет, Катедра „Медицинска Химия и Биохимия", гр. Стара ЗагораРецензия
Външен член  Доц. Иглика Тотева Узунова, д.х. – хабилитирана по специалност „Аналитична химия", Икономически Университет – Варна, Катедра „Стокознание", гр. ВарнаРецензия
Вътрешен член Доц. Диана Атанасова Добрева, д.х. – хабилитирана по специалност „Химия", Медицински университет – Варна, Факултет „Фармация", Катедра „Химия", гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. Красимир Иванов Иванов, д.т.н. – хабилитиран по специалност „Неорганична химия", Аграрен Университет – Пловдив, Катедра Обща химия, гр. ПловдивСтановище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на 29.01.2020 г. в 11:00 часа в Зала 816 във Факултет по „Фармация", МУ – Варна ​ ​