Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Златинка Лечева Георгиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 20.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност:„Управление на общественото здраве"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"
Кандидат:Златинка Лечева Георгиева
Тема на дисертационния труд:Състояние и стратегически насоки за превенция на професионалния стрес при болничните медицински сестри" 
Научни ръководители: 

Доц. д-р Лора Христова Георгиева, д.м.

Проф. д-р Мими Георгиева Стойчева, д.м.


Заповед на Ректора за състав на НЖ № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Р-109-484/ 20.07.2018 г.
Председател Доц. д-р Лора Христова Георгиева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ - Варна  Становище
Външен член Проф. д-р Мария Атанасова Семерджиева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ – ПловдивРецензия
Външен член Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ – СофияРецензия
Вътрешен член Доц. Искра Славчева Мирчева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Външен член Доц. Тодор Стайков Стоев, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ – ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Станислава Павлова Пенева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-Варна 
Външен член Доц. Донка Димитрова Димитрова, дм – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Медицински университет – Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 05.09.2018 г. (сряда) от 10:30 ч. в в Докторантско училище на Медицински университет - Варна.  ​ ​