Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Зорница Светлозарова Вълчева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 21.12.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Специалност:„Ортопедична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Ортодонтия"
Кандидат:д-р Зорница Светлозарова Вълчева
Тема на дисертационния труд:„Зъбно-челюстни деформации във временно и смесено съзъбие при деца със затруднено носово дишане"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Христина Иванова Арнаутска, д.м.

Доц. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, д.м.н.


Научен консултант: Доц. д-р Марио Петров Милков, д.м. 
Заповед на Ректора за състав на НЖ № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Р-109-641 /  30.11.2018 г.
ПредседателДоц. д-р Христина Иванова Арнаутска, д.м – Ръководител катедра „Ортодонтия", Медицински университет – Варна, Ортопедична стоматология (ортодонтия)Становище
Външен членПроф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, д.м.н, - катедра „Ортодонтия", Медицински университет – София, Ортопедична стоматология (ортодонтия)Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Вера Борисова Крумова, д.м. -  катедра „Ортодонтия", Медицински университет – Варна, Ортопедична стоматология (ортодонтия)Рецензия
Външен членДоц. д-р Владимир Ивайлов Петрунов,д.м.- катедра „Ортодонтия", Медицински университет – София, Ортопедична стоматология (ортодонтия)Становище
Външен членДоц. д-р Доц. Мирослава Веселинова Йорданова-Чапрашикян, д.м. - катедра „Ортодонтия", Медицински университет – Пловдив,  Ортопедична стоматология (ортодонтия)"Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева – Борисова, д.м. - Ръководител катедра „Детска дентална медицина", Медицински университет – Варна, Детска  стоматология 
Външен членДоц. д-р Мирослава Милети Динкова, д.м - катедра „Ортодонтия", Медицински университет – София, Ортопедична стоматология (ортодонтия)" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  14.01.2019 г.  от   11:00 ч. в Аудитория „Проф. д-р  Д. Клисаров" на ФДМ към Медицински университет - Варна ​ ​