Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

УНС „Фармакология и токсикология"

​​През 2009 г. се създава Катедрата по фармакология и токсикология като структурно звено на новосъздадения Фармацевтичен факултет. Поради нарасналия брой студенти, изучаващи фармакология, назрява необходимостта да бъде обособена самостоятелна катедра по фармакология към новия факултет. Така през 2013 г. Академичният състав на катедрата се разделя на две самостоятелни звена - едно към Фармацевтичен факултет под името УНС „Фармакология и Токсикология", с ръководител доц. д-р М. Георгиева към Катедра „Предклинични и клинични науки" и втора катедра към Медицински факултет под името „Предклинична и клинична фармакология" с ръководител доц. С. Кузманова.


доц. д-р Мариета Петрова Георгиева дм - Ръководител УНС по фармакология и токсилогия​