Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Научноизследователска дейност

​​За периода 2007-2013 в катедрата се работи по 8 научно-изследователски проекта, финансирани от: 7 Рамкова програма на ЕС, Изпълнителната агенция за здраве и потребители към ЕК, COST, ФНИ при МОН и фонд "Медицинска наука". През 2007 г. към катедрата е създадена Лаборатория по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици ,асоцииран партньор на Европейската организация по нутригеномика (NuGО). В Катедрата се провеждат фундаментални и приложни изследвания в областта на молекулното хранене и нутригеномиката в подкрепа на държавната политика, свързана с храненето и общественото здраве. Като пример за изследвания, чиито резултати са с приложен характер и имат пряка полза за човешкото здраве, са връзката между диетата, генетичните фактори и метаболитните нарушения, съпътстващи затлъстяването, метаболитния синдром, диабет, сърдечно-съдови заболявания. Изследват се ефектите на антиоксиданти, растителни храни и биологично активни вещества върху метаболитната адаптация при хора, на моделни системи от клетъчни култури и при експериментални животни. Едно от основните научни направления в Катедрата е изследване биологичните ефекти на български лечебни растения. В Катедрата работят двама докторанти, като след 2011 г. са защитени три дисертационни труда, в т.ч. един за придобиване на научната степен „доктор на науките".