Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Общежития и столове
        


Свободни места в общежитията към 10.11.2020 г.:

блок 3 на ул. "Брегалница"          - 5 женски (в стая за двама) и 2 мъжки (в стая за двама);

блок 35 на ул. "Петър Райчев"   - 11 женски (в стая за трима) и 3 мъжки (в стая за трима). Без класиране в студентските общежития се настаняват:

1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 (субсидирано обучение);

2. български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 от ЗВО (субсидирано обучение) и са:

а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;

б) студенти с неизвестен или починал родител;

в) несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;

г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;

д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа.Студентските общежития на Медицински университет „Проф.д-р П. Стоянов" Варна  са жилищни сгради - публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Медицински университет и са предназначени за временно задоволяване на жилищните нужди на студенти, докторанти и специализанти - редовно обучение.

В студентските общежития се създават възможности за продължаване на учебния процес в извън аудиторни условия и за пълноценен отдих, като се обособяват помещения за самостоятелна учебна работа, за домакинско-битови нужди и др., съобразно специфичните особености за обучение и бит на учащите се и възможностите на сградния фонд.

Студентският стол на Медицински университет „Проф.д-р П. Стоянов" Варна  е специализиран обект, който осъществява столово хранене на студенти, докторанти и специализанти и се намира в сградата на студентско общежитие блок 35. Към студентски стол има разкрити обекти за раздаване на храна в студентско общежитие блок 3 и Факултета по дентална медицина.

В двора на сграда Ректорат към МУ-Варна е разположено заведението "Quantum Satis", което е друг обект към Студентски общежития и столове, осигуряващ столово хранене в приятна обстановка. Седмичното му меню може да разгледате тук.

Студентски общежития и столове отговарят за въпроси, касаещи социално-битовия живот на студенти настанени в общежитията. За въпроси свързани с подаването на документи за настаняване в общежитията - телефон за връзка: 052/677-015.  • Заплащане на такси за наем, ел. енергия, депозит и други консумативи

Заплащането на таксите става с ПОС терминал при управителя на общежитие или по банковата сметка на Студентски общежития и столове:

Банка ДСК ЕАД, Клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG55STSA93003110401100
Студентски общежития и столове при МУ- ВарнаКонтакти:

Ръководител Студентски общежития и столове

Ивайло Новаков

Тел. 0878 951773 - телефонът за връзка е само по въпроси, касаещи живота в общежитията.

e-mail: Ivaylo.Novakov@mu-varna.bg

 Счетоводител

Елена Димитрова

Тел: 052/ 306 203

e-mail: Elena.Dimitrova@mu-varna.bg

 Управител студентско общежитие блок 35

Рени Тодорова

Тел. 052 / 303 462 - За въпроси свързани с настаняване и пребиваване в общежитията

 
Управител студентско общежитие блок 3

Владислав Димитров

Тел. 052 / 634 859 - За въпроси свързани с настаняване и пребиваване в общежитията