Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Срокове и документи за дипломиране

Студентите от специалност „Фармация", изпълнили задълженията си по учебен план и издържали успешно държавните изпити, получават диплома за завършено висше образование по специалността "Фармация", на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "магистър-фармацевт".

МУ-Варна, изготвя дипломата на завършилите образованието си дипломанти в срок до четири месеца от придобиване на правото им за дипломиране – успешно полагане на последен държавен изпит или защита на дипломната работа.


За издаване на диплома, студентите представят в Деканата следните документи:

  • молба по образец от Деканата,
  • копие на студентска книжка,
  • две снимки,
  • Дневник за учебни практики и преддипломен стаж на студенти по фармация
  • документ за платена такса.