Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Срокове и документи за дипломиране

Студентите от специалност „Медицина", изпълнили задълженията си по учебен план и издържали успешно държавните изпити, получават диплома по установен образец за завършено висше образование по специалността "Медицина", на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "магистър-лекар".

МУ-Варна, изготвя дипломата на завършилите образованието си дипломанти в срок до четири месеца от придобиване на правото им за дипломиране – успешно полагане на последен държавен изпит или защита на дипломната работа.


Заявление за издаване на академична справка/ удостоверение се попълва и входира в Деловодство, сграда Ректорат, стая 102.

За издаване на диплома, студентите представят в Деканата следните документи:

  • копие на студентска книжка;
  • книжка за преддипломен стаж.
Заявлението за издаване на диплома не се входира в Деловодство.
Работно време на Деканата по медицина: 8,30-12,00ч. и 13,00-17,00ч.
Повече информация може да получите на телефон: 052/ 677009.