Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Срокове и документи за записване

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КУРС


При записването си новоприетите студенти трябва да представят следните документи:

  1. Комплект документи за записване от книжарниците на МУ-Варна (студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване, декларация за достоверност на подадените документи по чл. 313 от НК и един брой именник).
  2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и незаверено фотокопие) – за всички специалности.
  3. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър или от психодиспансер.
  4. Четири снимки – формат 35мм/45мм.
  5. Лична карта (оригинал, която след сверяване се връща на притежателя).
  6. Бордеро за платена такса за обучение за първи семестър на уч.2019/2020 г.
  7. Приетите по специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „Бакалавър")  представят и диплома за завършено полувисше/колежанско образование (оригинал и незаверено фотокопие).
  8. Приетите в магистърските програми по „Управление на здравните грижи", „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи",  „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Оптометрист" представят оригинал и незаверено фотокопие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен, съобразно изискванията за специалността, за която са приети и кратка автобиография.
  9. Други документи – необходими само за особените случаи (оригинал и незаверени фотокопия): акт за раждане; удостоверение за наследници; смъртен акт; решение от ТЕЛК, нотариално заверено пълномощно – издава се за лицето, което ще осъществи процедурата по записване и само в случаите, в които кандидат-студентът не може да присъства лично в указаните за записването срокове; документ за идентичност на имената.

За заплащане на таксите:

БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА 
Банка ДСК ЕАД, 

Клон Варна 

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700 – в лева
 
IBAN: BG  05STSA93003400040702  - в евро 
Уважаеми студенти,
В случай, че таксите Ви за обучение се покриват от юридическо лице е необходимо да се попълни и представи в съответния деканат, при организатори​те по учебна дейност следното заявление. Този документ не се изисква за студентите, ползващи студентски кредит.
 
Важно! ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА МУ ВАРНА
Чл.104. (1) Преминаване и записване в по-горен курс на обучение се извършва при успешно полагане на семестриалните изпити и учебните практики по учебен план, и след внасяне в определения срок на семестриалната такса за обучение.
(2) Разрешава се преминаване и записване в по-горен курс на обучение с не повече от два невзети изпита от учебния план за съответния курс, които задължително трябва да бъдат успешно положени до края на учебната година, в която е записан студентът. Студентите, неположили успешно останали от предходна година изпити, прекъсват “по слаб успех”.
(3) Студентите, останали след ликвидационната сесия с повече от два невзети изпита за съответния курс, прекъсват “по слаб успех”.
.....................................................................................................................................................................................................................................
Чл.207. (2) Всички студенти, които са били преместени от други висши училища в МУ-Варна, са длъжни да положат дължимите изпити по учебен план до края на следващата учебна година, за да приведат студентското си положение в съответствие с изискванията на настоящия Правилник. Преместените студенти полагат приравнителни изпити на сесиите в съответствие с учебния план, след изпълнени всички условия и получена официална заверка.