Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Проект „Студентски практики“

Информация по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж".

Основната цел на проекта е да се подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда. Участниците по проекта – студенти, ментори, обучаващи организации и академични наставници могат да се регистрират в информационната система на проекта: https://praktiki.mon.bg/


  •  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ:

График за представяне на договори:

на 03.01.2023 г., на 09.01.2023 г. и на 10.01.2023 г. – с начална дата на практиката не по-рано от седмицата, започваща от понеделник - 16.01.2023 г. или от седмицата, започваща от понеделник - 23.01.2023 г. 

Генерираните, попълнени и подписани договори (в три екземпляра) се предоставят в Учебен отдел, сграда Ректорат, ет. 2, каб. 206 Б, от 13:00 до 15:00 часа, по обявения график.  Важно! Договори ще се приемат до изчерпване на отпуснатия брой практически обучения по проекта. 


Всички студенти, които имат въпроси, могат да се обръщат към Учебен отдел:

Миряна Арнаудова - 052/ 677 229

Даниела Славова - 052/ 677 014

Иглика Щерева - 052/ 677 015

 

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН). Един студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по ОП НОИР, в т.ч. и по настоящия проект един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност. Студентите, които се обучават по специалности, за които се предвижда обучение само за придобиване на образователно - квалификационна степен „магистър" се допуска да бъдат включени в до две практически обучения, финансирани по ОП НОИР, в т. ч. и по настоящия проект за целия период на обучението си. Студент може да се включи в практика и втори път в рамките на обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен, ако на работодателя, при който провежда практиката си, поради доказано нарушение е прекратено правото на участие в проекта.

Студентът не може да участва в практическо обучение в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за студентска практика е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Практическото обучение трябва да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление и да се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда, в изпълнение на задачи съгласно нарочно изготвена програма, за което студента получава еднократна стипендия в размер на 600 лв. В рамките на проекта е допустимо провеждането единствено на допълнително практическо обучение на студенти, което не дублира или замества задължителното по учебен план практическо обучение, ако такова е предвидено. Студентската практика следва да приключи не по-късно от датата на последния държавен изпит или защита на дипломна работа на съответния студент. Всички започнали практически обучения по проекта трябва да приключат най-късно до 45 дни преди края на проекта. Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител от обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник.

Практическото обучение по проекта не замества предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен заетост. Съгласно Указания до ректорите на висшите училища-партньори за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2" и спецификите на Наредбите за единните държавни изисквания за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация, Медицинска сестра, Акушерка и специлностите от Медицински колеж – Варна, следните групи студенти имат право да участват, спазвайки и тези условия:

 

Практическото обучение по проекта не замества предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен учебна практика. 

В учебно време максималният брой часове студентска практика на седмица е не повече от 30 часа.

- В събота студентската практика по проекта е не повече от 8 часа на ден;

- Неделя е почивен ден.

 

1. Шести курс Медицина:

а. Студентската практика се провежда след 14:00 часа от понеделник до петък, извън заетостта по учебен план;

б. В събота студентската практика е не повече от 8 часа на ден;

 

2. Шести курс Дентална медицина:

а. Студентската практика се провежда съгласно Графика за провеждане на преддипломния стаж, извън заетостта по учебен план;

б. В събота студентската практика е не повече от 8 часа на ден;

 

3. Пети курс Фармация по време на преддипломния стаж:

а. Студентската практика се провежда за  не повече от 4 часа от понеделник до петък извън заетостта по учебен план;

б. В събота студентската практика по проекта е не повече от 8 часа на ден;

 

4.  Четвърти курс Медицинска сестра и Акушерка:

а. Студентската практика се провежда за не повече от 4 часа/дневно от понеделник до петък извън заетостта по учебен план;

б. В събота студентската практика по проекта е не повече от 8 часа на ден;

 

5.  Трети курс на специалностите в Медицински колеж - Варна по време на преддипломен стаж:

а. Студентската практика се провежда за не повече от 4 часа от понеделник до петък извън заетостта по учебен план;

б. В събота студентската практика по проекта е не повече от 8 часа на ден;

 

Всички студенти, които имат въпроси, могат да се обръщат към Учебен отдел – Миряна Арнаудова – 052/ 677 229, Даниела Славова на – 052/ 677 014 и Иглика Щерева тел. 052/ 677 015.

 

  • ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕНТОРИ И ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Практическото обучение се провежда в обучаващи организации - стопански и нестопански организации, в т.ч. и държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, синдикални и работодателски организации и други юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 /шест/ месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.

Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. Менторът следва да притежава висше образование и минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика. Един ментор може да отговаря по едно и също време за не повече от 10 потвърдени студенти, участници в практиката.

Към момента на сключване на договора, всяко физическо лице – ментор представя служебна бележка (Приложение № 1) и декларация (Приложение № 2), с които удостоверява горепосочените обстоятелства.  

 

Образци на декларацията и служебната бележка може да изтеглете от тук.

 

Генерираните, подписаните и попълнените договори се предоставят преди стартиране на студентската практика в Отдел „Международно сътрудничество" - каб. 212. Договорите с обучаващите организации се предоставят заедно със Списъка с ментори.

Всички ментори и обучаващи организации, които имат въпроси, могат да се обръщат към Илияна Георгиева и Александър Дончев на тел. 052/ 677 038.

 

  • ИНФОРАМАЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ:

Академичният наставник е преподавател в Медицински университет – Варна, който отговаря на условията за участие в проекта и има висше образование в степен „магистър" и притежава минимум 3 години преподавателски опит във висше училище.

Академичните наставници, желаещи да се включат в проекта, следва да заявят своето участие на e-mail: uni_projects@mu-varna.bg, като предоставят три имена, Факултет, към който са назначени и e-mail, с който да бъдат добавени в системата. Следващата стъпка е да продължат регистрацията си на https://praktiki.mon.bg/ и попълнят своите профили, като посочват висшето училище, звеното (звената), в което е назначен, както и професионалното направление (направления) по което преподава. След това генерират договор в три екземпляра, в който попълват ръчно своя постоянен адрес.

Академичният наставник извършва дейности по подпомагане, наблюдение, контрол, отчитане и удостоверяване на практическото обучение, които се извършват чрез информационната система и на място в обучаващата организация. Академичният наставник извършва посещения на място в обучаващата организация, като отразява наблюденията си за начина, по който протича студентската практика на всеки отделен практикант във формуляр за проверка по образец, утвърден от ръководителя на проекта. Един преподавател може да бъде академичен наставник по едно и също време на не повече от 15 студенти, участници в практическото обучение.

Академичните наставници, сключили допълнително споразумение по чл. 119 не могат да отчитат часове по проекта по време на отпуск.

Генерираните, попълнени и подписани договори се предоставят в Отдел Човешки ресурси – кабинет 416.

Всички академични наставници, които имат въпроси, могат да се обръщат към Илияна Георгиева и Александър Дончев на тел. 052/ 677 038.