Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Александър Каменов Златаров

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 01.03.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Обща хирургия"
Факултет „Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Обща и оперативна хирургия"
Кандидат:д-р Александър Каменов Златаров
Тема на дисертационния труд:Нови методи в лапароскопското лечение на хиаталните хернии"
Научен ръководител: Доц. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н.
Заповеди на Ректора за състав на НЖ № Р-109-87/ 08.12.2016 г. и № Р-109-83/ 05.02.2018 г.
Председател Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. - Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия"Становище
Външен членПроф. д-р Александър Емилов Юлиянов, д.м.н. - МБАЛ „Тракия“, Катедра „Хирургия, неврохирургия и урология“, Тракийски университет, гр. Стара Загора

Рецензия
Външен член Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, д.м. – специалност „Хирургия", УМБАЛ „Александровска", гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Росен Стоянов Димов, д.м.  – МБАЛ „Каспела", гр. ПловдивСтановище
Външен член Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н. - Отделение по хирургия МБАЛ „Доверие“, гр. София
Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м.н. - Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина", Катедра „Обща и оперативна хирургия", Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 
Външен член Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, д.м. – специалност „Хирургия", УМБАЛ „Св. Георги", гр. Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.03.2018 г. от 12.00 ч. в аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна. ​ ​