Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Анета Драготинова Мишева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 23.04.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.2. Психология
Научна специалност:Медицинска психология
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по психиатрия и медицинска психология ​
Кандидат:Анета Драготинова Мишева
Тема на дисертационния труд:"Личностни предиктори за поява на прехипертония"
Научни ръководители: 

Проф. Иванка Бончева, д.пс.

Проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-50/26.03.2014 г. Изготвя
ПредседателПроф. Иванка Бончева Паунова, д.пс. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ – ВарнаСтановище
Външен членДоц. Павлина Петкова Дамянова, д.м. – клиничен психолог, ВСУ „Черноризец Храбър" – Варна Рецензия
Вътрешен членДоц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н. – Изп. директор на СБАЛ по кардиология – Варна Становище
Външен членДоц. д-р Красимир Кръстев Иванов, д.пс. – ВСУ „Черноризец Храбър" – ВарнаСтановище
Резервни членове:  
Вътрешен членДоц. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова, д.м. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ – Варна  
Външен членПроф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс. – ВСУ „Черноризец Храбър" – Варна  
 Автореферат

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.05.2014 г. от 11.00 часа

в аудитория „Проф. Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" - Варна

​ ​