Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Анна Божидарова Кирчева д.м.

​ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 31.10.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Епидемиология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звено„Клинични медицински науки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 64/05.08.2014 г.
Кандидати:д-р Анна Божидарова Кирчева д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-185/21.10.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Предклинични и клинични науки",ФФ, МУ - ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Йорданка Димитрова Стоилова-Милчева, д.м.н. – Ръководител Катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации", МУ-ПловдивРецензия
Външен членПроф. д-р Пламен Христов Ненков, д.м.н. - НЦЗПБ СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. – Директор НЦЗПБ СофияСтановище
Външен член Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, д.м.н. – Катедра „Епидемиология", МУ-СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Вилиям Симеонов Монев, д.м.н. - НЦЗПБ СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. – Ръководител УС „Детски и инфекциозни болести", ФДМ, МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м. - УС „Епидемиология", ФОЗ, МУ – Варна 
Външен членАкад. Богдан Николов Петрунов, д.м.н. - НЦЗПБ София 
Резюмета на научните трудове ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.11.2014 г. от 11.00 часа

в Заседателна зала, сграда „Ректорат" на МУ – Варна

​ ​