Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Антоанета Здравкова Цветкова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 28.01.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.7. Администрация и управление
Научна специалност:„Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)"
Факултет   Обществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Икономика и управление на здравеопазването"
Кандидат:ас. Антоанета Здравкова Цветкова
Тема на дисертационния труд: „Социални и фармакоикономически аспекти при употребата на лекарствени продукти, отпускани без рецепта"
Научни ръководители: 
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-15/08.01.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. Емануела Иванова Райчева-Мутафова, д.и. - Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", Декан на Факултет „Обществено здравеопазване" при МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, д.ф. - Фармацевтичен факултет при МУ-София, Катедра „Организация и икономика на фармацията"Рецензия
Външен членПроф. д.ик.н. Евгения Иванова Делчева - Катедра „Публична администрация"  при УНСС - СофияРецензия
Външен членПроф. Стефан Несторов Гладилов, д.м. – гр. СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н. – Ръководител Катедра „Предклинична и клинична фармакология" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. - Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", Зам.-ректор МАК при МУ-Варна 
Външен членДоц. Стойко Паунов Вълнев, д.и. - Катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина" при МУ-София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.02.2015 г. от 11.00 ч. в III-та аудитория на МУ – Варна, сграда „Ректорат". ​ ​