Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"  ​
   Дата на публикуване: 21.03.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Специалност: „Хирургична стоматология"
Факултет Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия"
Кандидат:доц. д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Скелетни репозиции, реконструкции и фиксации в лицево-челюстната област"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-432/ 14.12.2017 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. – специалност „Орална хирургия", Медицински университет - ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Константин Йорданов Анастасов, д.м. – специалност „Лицево-челюстна хирургия", гр. ПловдивРецензия
Външен членПроф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, д.м. – специалност „Хирургична стоматология",
гр. Пловдив
Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – специалност „Лицево-челюстна хирургия", Медицински университет - ВарнаСтановище
Външен членАкад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н. – специалност „Ортопедична стоматология", гр. СофияСтановище
Външен член

Чл.-кор. проф. д-р Йордан Алексиев Йорданов, д.м.н. – Институт по морфология БАН,

гр. София

Становище
Вътрешен членДоц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м. – специалност „Лицево-челюстна хирургия", Медицински университет - ВарнаСтановище
 
Вътрешен член Доц. д-р Георги Йорданов Папанчев, д.м. – специалност „Орална хирургия", Медицински университет – Варна 
Външен членДоц. д-р Въло Цветков Бочев, д.м. - специалност „Хирургичска стоматология", Медицински университет - София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 05.04.2018 г. /четвъртък/ от 14.00 ч. в аудитория „Доц. д-р Димитър Клисаров" на Факултет „Дентална медицина" при Медицински университет-Варна. ​ ​