Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Антония Пламенова Хачмериян

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 04.01.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Специалност:„Физиология на животните и човека"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Физиология и патофизиология"
Кандидат:Д-р Антония Пламенова Хачмериян
Тема на дисертационния труд:„Експериментални доказателства за хипокоагулабилитет, породен от тимусните пептиди тимулин, тимозин-алфа 1 и тимозин-бета 4"
Научен ръководител: Проф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-384/ 09.11.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н.- специалност „Физиология", Медицински университет - ВарнаСтановище
Външен членПроф. Александър Георгиев Стойнев, д.м.н. – специалност „Патофизиология", Медицински университет - СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Димитър Николов Терзииванов, д.м.н. – специалност „Фармакология", Софийски университет „Св. Климент Охридски"Рецензия
Външен членПроф. д-р Тодор Стоянов Ганчев, д.м.н. – специалност „Физиология", гр. ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Ирина Илиева Пашалиева, д.м. – специалност „Физиология", Катедра по клинични медицински науки, Факултет „Дентална медицина", МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Пиарета Пенчева Николова, д.м. - специалност „Физиология", Катедра по предклинични и клинични науки, ФФ на МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Юри Пенков Няголов, д.м. – специалност „Физиология на животните и човека" Катедра по физиология, МФ на МУ-София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.01.2018 г. от 11.00 ч. в сграда Ректорат на Медицински университет-Варна ​ ​