Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Антония Руменова Кишева

 

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 30.11.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Кардиология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Вътрешни болести",
Кандидат:Д-р Антония Руменова Кишева
Тема на дисертационния труд:„Роля на фиброзата и блокирането на минералкортикоидните рецептори при предсърдно мъждене"
Научен ръководител: Доц. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-353/ 10.10.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м. – Медицински университет - Варна, специалност „Кардиология"Становище
Външен член Проф. д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н. – СБАЛ по Кардиология - ЕАД, гр. Варна, специалност „Кардиология"Рецензия
Вътрешен член Проф. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м. – Медицински университет - Варна, специалност „Кардиология"Рецензия
Външен член Проф. д-р Снежанка Томова Тишева, д.м.н.  – Медицински университет - Плевен, специалност „Кардиология"Становище
Външен член Доц. д-р Людмила Георгиева Владимирова – Китова – УМБАЛ „Св. Георги" – Пловдив, специалност „Кардиология"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. – МУ- Варна, специалност „Кардиология" 
Външен членДоц. д-р Димитър Стефанов Карастатев, д.м. – МБАЛ „Св. Анна" – Варна, специалност „Кардиология" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 15.12.2017 г. от 14.30 ч. в аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" на УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД, гр. Варна. ​ ​