Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части и консумативи за анестезиологични апарати Fabius plus XL, монитори Infinity Delta, монитори Vista 120 и газови модули Scio Four Oxi“, реф. № 2019-070

19 Декември 2019

Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части и консумативи за анестезиологични апарати Fabius plus XL - 2 броя, монитори Infinity Delta - 2 броя, монитори Vista 120 - 3 броя, газови модули Scio Four Oxi - 2 броя, и подлежащи на присъединяване в рамките на срока на действие на договора 2 броя монитори Vista 120 (version 3), производство на Drägerwerk AG&Co.KGaA – Германия, за нуждите на Университетски медико-дентален център при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, описани в техническата спецификация (Приложение №1) от документацията.