Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Асен Йорданов Пачеджиев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 17.01.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Акушерство и гинекология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат:Д-р Асен Йорданов Пачеджиев
Тема на дисертационния труд:„Банкиране на умбиликална кръв – акушерски и биоетични аспекти"
Научен ръководител: Доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-7/ 09.01.2018  г
ПредседателПроф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н.   – специалност „Акушерство и гинекология", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Асен Иванов Николов, д.м.– специалност „Акушерство и гинекология", МУ-СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Петър Христов Петров, д.м.н. – специалност „Социална медицина", гр. ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Валентина Илиева Мазнейкова, д.м. – специалност „Акушерство и гинекология", МБАЛ „Св. София" – СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.н.  – специалност „Акушерство и гинекология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Жана Христова Големанова, д.м. – специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт", гр. София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 01.02.2018 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в I–ва аудитория на Медицински университет - Варна.  ​ ​