Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Атанас Ангелов Атанасов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 17.02.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Кардиология
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по вътрешни болести
Кандидат:Д-р Атанас Ангелов Атанасов
Тема на дисертационния труд:" Роля на коронарния артериален калциев скор при рисковата стратификация на безсимптомни лица и при пациенти с гръдна болка без известна коронарна болест на сърцето"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Атанас Пенев, д.м.

Доц. д-р Йото Йотов, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-320/18.12.2013 г. Изготвя
ПредседателДоц. д-р Светослав Георгиев, д.м. - Ръководител Катедра „Вътрешни болести", МУ – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Николай Пенков, д.м.н. – СБАЛК – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Цветана Кътова, д.м.н. – Национална кардиологична болница -  СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Борислав Георгиев, д.м. – Национална кардиологична болница – СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Йото Йотов, д.м. – УС „Кардиология и ревматология", Катедра „Вътрешни болести", МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен резервен членДоц. д-р Бранимир Каназирев, д.м. – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", МУ – Варна  
Външен резервен членПроф. д-р Христо Цеков, д.м.н. – Специалист по кардиология  
 Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 05.03.2014 г. в аудитория „Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" – Варна. ​ ​