Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Дарина Найденова Христова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 22.12.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Хигиенa (хранене и диететика) "
ФакултетФармация
Първично структурно звеноКатедра „Хигиена"
Кандидат:д-р Дарина Найденова Христова
Тема на дисертационния труд:„Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м.

Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-229/28.11.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Божидар Георгиев Попов, д.м.н. – специалист по хранене и диететика, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова, д.п.н. - Ръководител Катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка", Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"Становище
Външен членДоц. д-р Иван Стефанов Златаров, д.м. – доцент по хигиена, гр. ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м. – Ръководител Катедра „Хигиена", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Боряна Стоянова Кавалджиева, д.м. – Катедра „Хигиена", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Александър Борисов Пенков, д.м. – Катедра „Хигиена", МУ- София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.01.2015 г. от 10.00 ч. в III-та аудитория на МУ – Варна. ​ ​