Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Деян Анакиевски, д.м.


ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 20.03.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Урология"
Структурно звено Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Хирургически болести", УС „Урология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 95/ 29.11.2016 г.
Кандидат: Д-р Деян Анакиевски, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-18/ 27.01.2017 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Александър Иванов Хинев, д.м. Становище
Външен член Проф. д-р Петър Колев Панчев, д.м.н. Рецензия
Външен член Доц. д-р Маринчо Иванов Георгиев, д.м.  Рецензия
Външен член Доц. д-р Красимир Проданов Янев, д.м.  Становище
Външен член  Доц. д-р Николай Христов Колев, д.м. Становище
Вътрешен член Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. Становище
Вътрешен член Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н.  Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Тошо Йорданов Ганев, д.м. 
Външен член Проф. д-р Иван Янков Дечев, д.м.н.  
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.04.2017 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна. ​ ​