Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Денислава Николаева Ангелова

                                                              ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.02.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.7. Администрация и управление
Научна специалност:„Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Икономика и управление на здравеопазването"
Кандидат:Денислава Николаева Ангелова
Тема на дисертационния труд:„Възможности за управление на промяната в болницата чрез проекти и развитие на проектна култура (на примера на УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна)"  
Научен ръководит​ел: Проф. Тодорка Костадинова, д.и.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № P-109-365/15.12.2015 г. Изготвя
ПредседателПроф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. -  Зам.-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество", Катедра „Икономика и управление на здравеопазването" при МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д.ик.н. Ангел Блажев Мирчев - Ръководител Катедра „Организация и управление на здравеопазването" при Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. БургасРецензи​я
Външен членДоц. Александър Иванов Вълков, д.и. - Ръководител Катедра „Публична администрация" при Университет за национално и световно стопанство – София Рецензия
Външен членПроф. д.ик.н. Юлия Добрева Узунова – Катедра „Маркетинг" при Икономически университет – ВарнaСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Емануела Иванова Райчева-Мутафова, д.и. – Декан на Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Икономика и управление на здравеопазването" при МУ-Варна 
Външен членПроф. д.ик.н. Тодор Ненов Тодоров – Катедра „Индустриален бизнес" при Икономически университет-Варна 
Автореферат
​Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.02.2016 г. (петък) от 14.00 часа в Докторантско училище (III-ти етаж) на МУ - Варна ​ ​​