Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Деян Стоянов Хрусафов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
 Дата на публикуване: 10.08.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност:„Психиатрия"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Психиатрия и медицинска психология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 33/ 25.04.2017 г.   
Кандидат: д-р Деян Стоянов Хрусафов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-180/ 30.05.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – специалност „Психиатрия", Зам.-ректор КНС при МУ – Варна Рецензия
Вътрешен членДоц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – специалност „Психиатрия", МУ – Варна Рецензия
Външен членПроф. Галя Тодорова Герчева-Несторова, д.пс.н.  – специалност „Психология", ВСУ „Черноризец Храбър" Становище
Външен член

Проф. д-р Надежда Петрова Маджирова, д.м.н. – специалност „Психиатрия",

МУ – Пловдив

 Становище
Външен член Доц. д-р Стефан Петров Попов, д.м. –  специалност „Психиатрия", МУ – Пловдив Становище
Вътрешен член

Проф. д-р Петър Маринов Маринов, д.м.н. – специалност „Съдебна психиатрия",

МУ – Варна

 Становище
Вътрешен членДоц. д-р Петър Милчев Петров, д.м. – специалност „Детска психиатрия", МУ – Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Иван Стоянов Александров, д.пс. – Медицински университет – Варна, специалност „Медицинска психология" 
Външен членДоц. д-р Калоян Руменов Стойчев, д.м. – Медицински университет – Плевен, специалност „Психиатрия" 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.09.2017 г. (понеделник) от 15.00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​