Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Диана Миленова Радкова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 30.12.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Инфекциозни болести "
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина
Кандидат:д-р Диана Миленова Радкова
Тема на дисертационния труд:„Психологичен баланс на хоспитализирания пациент с инфекциозна болест"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Маргарита Господинова, д.м.

Проф. Иванка Бончева, д.пс.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-225/24.11.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Маргарита Господинова-Близнакова, д.м. - Ръководител Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина"Становище
Външен членДоц. д-р Лилия Пекова-Върбанова, д.м. - Катедра „Хигиена, епидемиология и инфекциозни болести", МФ – Стара ЗагораРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н. – Ръководител Катедра „Психиатрия и медицинска психология", Зам.-ректор КНС на МУ - ВарнаРецензия
Външен членДоц. Павлина Петкова, д.м. – клиничен психолог, ВСУ „Черноризец Храбър" – ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Петър Манолов, д.м. – Втора инфекциозна клиника по остри вирусни хепатити МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Цонко Паунов, д.м. – Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина 
Външен членДоц. д-р Цеца Дойчинова, д.м. – Ръководител Катедра "Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа Медицина", МУ – Плевен 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.01.2015 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в III-та аудитория на МУ – Варна, сграда „Ректорат". ​ ​