Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Дилян Петров Петров, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 16.02.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Хирургия"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Обща и оперативна хирургия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 77/ 26.09.2017 г.  
Кандидат: д-р Дилян Петров Петров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-411/ 27.11.2017 г. и Р-109-67/ 23.01.2018 г.
Председател Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – специалност „Хирургия", Ректор на Медицински университет – Варна Становище
Външен член Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н.  – специалност „Хирургия", МБАЛ „Доверие", гр. София Рецензия
Външен член Проф. д-р Росен Стоянов Димов, д.м. – специалност „Хирургия", УМБАЛ „Каспела", гр. Пловдив Рецензия
Външен член Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, д.м. – специалност „Хирургия", Изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска", гр. София Становище
Външен член  Проф. д-р Александър Емилов Юлиянов, д.м. – специалност „Хирургия", болница „Тракия", гр. Стара Загора, Становище
Вътрешен член Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. – специалност „Хирургия", Изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна Становище
Вътрешен член Проф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. – специалност „Хирургия", Медицински университет – Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – специалност „Хирургия", Медицински университет – Варна 
Външен член Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, д.м. – специалност „Хирургия", УМБАЛ „Св. Георги", гр. Пловдив, 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.03.2018 г. от 11:00 ч. в аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна. ​ ​